Structuur en Organisatie

Organisatie structuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden. Een voorzitter, penning meester, secretaris, bestuurder technische zaken en bestuurder PR & marketing. Het bestuur onderhoud nauwe contacten met de belangrijkste stakeholders van het RTC. De belangrijkste stakeholders zijn de NIJB, Thialf BV en Topsport Noord. Thialf BV is als hoofdleverancier van faciliteiten gastheer van het programma.  

Het dagelijks bestuur van het RTC wordt gedaan door de operationeel manager. Deze is verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma, nevenactiviteiten en verzorgt de directe aansturing van trainers en begeleiders.  

De operationeel manager legt verantwoording af aan het bestuur van het RTC. Het bestuur bepaalt de strategie en draagt zorg voor de juiste faciliteiten.                        

Periodieke toetsing

Om de kwaliteit van het RTC te waarborgen zal er een periodieke toetsing plaatsvinden door de NIJB en Topsport NOORD. Beide organisaties zullen het RTC toetsen op technisch, organisatorisch en financieel gebied. Uitkomsten van deze toetsing worden met het bestuur vanhet RTC besproken en indien nodig leiden tot aanpassingen binnen het RIJC.  

Faciliteiten

De facilitaire fundatie van het RTC wordt gelegd door Thialf, Sportstad Heerenveen en Topsport NOORD. Deze drie organisaties leveren de faciliteiten die het RTC mogelijk maakt. 

Alle op het ijs gerichte activiteiten zullen binnen Thialf plaatsvinden. Off ijs trainingen zullen in Sportstad Heerenveen en Thialf ontplooid worden. Topsport NOORD biedt faciliteiten op het gebied van voedings-, medische- en mentale begeleiding. Ook de afstemming met scholen wordt door Topsport NOORD verzorgd.

Om de beschikbare faciliteiten optimaal te benutten wordt gestreefd naar gemeenschap-pelijke ijstrainingen en integratie met andere sporten binnen Topsport NOORD

Voor Thialf BV brengt dit een investering van ongeveer 4 a 5 uur ijstijd per week met zich mee. Door een goede afstemming met scholen kunnen deze uren ingevuld worden in de zogenaamde dal uren.

Ten aanzien van Topsport NOORD zal het RTC zich, indien mogelijk, committeren aan bestaande programma’s. Droogtrainingen en theorielessen worden binnen Sportstad Heerenveen verzorgd. Hiervoor zijn financiële voorzieningen meegenomen in de begroting.

Begeleiding sporters

Binnen het RTC zijn drie leeftijdscategorieën actief. Iedere leeftijdscategorie heeft een coach die de algemene begeleiding van sporters op zich neemt. De coach is voor sporters en ouders het eerste aanspreekpunt voor alle niet technische zaken binnen het RTC en is tevens vertrouwenspersoon.

Alle coaches actief binnen het RTC zijn NIJB sportleider 1 gecertificeerd. De coaches houden nauw contact met de operationeel manager. 1x per maand vindt er een formeel overleg plaats tussen coaches en de operationeel manager.

Opleidingstructuur

Aan de basis van het opleidings- en ontwikkelingsprogramma ligt het LTAD model. LTAD staat voor Long Term Athlete Development  Het model wordt door vele sportbonden gehanteerd en door NOC-NSF gepromoot.

De hoofd elementen van het LTAD zijn hieronder schematisch weergegeven:

Iedere fase binnen het LTAD model is afgestemd op de fysieke, mentale en  sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het RTC richt zich in eerste instantie op de fases Learning to train en Train to Train van het LTAD. In een later stadium zal ook de fase Training to Compete worden toegevoegd aan het RTC.

Binnen de technische ontwikkeling van spelers wordt een onderscheid gemaakt tussen individuele technieken, individuele tactieken, team tactieken, team systemen en team strategieën.

Individuele technieken zijn de basis vaardigheden die iedere ijshockeyer moet beheersen naast algemene motorische vaardigheden. Deze vaardigheden zijn: schaatsen, schieten, puck-control, passen en checken.

Bij individuele tactieken worden verschillende individuele technieken gebruikt om een tegenstander af te schudden. Voorbeelden zijn schijnbewegingen, fake-passes, fake shots etc.

Bij team tactieken zijn verschillende spelers betrokken met als doel het uitschakelen van een tegenstander. Dit kunnen 2-1 situaties, 3-1 situaties, 3-2 situaties zijn.

Een team systeem is een vooraf uitgedacht systeem zoals een fore-checking systeem, powerplay systeem etc.

Team strategie maakt gebruik van een SWOT-analyse van de tegenstander waarop vervolgens een aantal team systemen en team tactieken wordt losgelaten.

De technisch inhoudelijke basis van het trainingsprogramma wordt gekenmerkt door een grote invloed van het Zweeds/Tsjechische ijshockey programma.

Handboek

Iedere speler krijgt aan het begin van het seizoen een handboek. In dit handboek staan alle regels beschreven die binnen het RTC van toepassing zijn. Ook worden de teamdoelstellingen voor het komend seizoen in het handboek vermeld.

Het handboek wordt opgesteld door de trainers in samenwerking met de operationeel manager en kent een doorlopende leerlijn vanaf de U12 t/m U18.

Kleedkamerregels, trainingsregels, warming-ups zijn voor alle spelers gelijk en worden uitgebreid naarmate spelers in een hogere leeftijdscategorie komen.

Ontwikkelingsmodel & Trainingsopbouw

Per leeftijdscategorie wordt door de trainers een trainingsplan opgesteld. Ieder seizoen wordt opgedeeld in 4 winterseizoen blokken en 3 zomerseizoen blokken. Ieder blok bestaat uit 6 weken.

Per week worden afhankelijk van de leeftijdscategorie trainingen gepland. Ieder blok heeft, naast een deel basistraining en herhaling, een eigen accent.

Vanaf de U12 wordt op basis van deze structuur gewerkt. Hierdoor ontstaat een doorlopende leerlijn vanaf de U12 t/m U18.

Trainers

Alle ijshockey trainers moeten op IIHF niveau 3 gecertificeerd zijn. Het RTC beschikt over 2 gekwalificeerde ijshockey trainers. Voor beide trainers geldt dat continuïteit en kwaliteit centraal staan. Beide trainers hebben een aantal nevenactiviteiten die nodig zijn om het RTC optimaal te laten functioneren. Hierbij moet gedacht worden aan Public Relations activiteiten, onderhoud materialen, etc.

Afstemming en evaluaties tussen trainers en coaches vindt 1x per maand plaats tijdens het trainersoverleg.

IJshockey trainers worden 2x per jaar geëvalueerd door de NIJB. Aan de basis van de evaluatie liggen minimaal 6 trainingsverslagen. Deze verslagen worden opgesteld door de NIJB en dienen als positieve feedback richting trainers. Naast deze verslagen worden ook de verslagen van 10 minuut gespreken en de spelers rapportages gebruikt in een evaluatiegesprek.

Positionering RTC

Het RTC is een onderdeel van het opleidingstraject van de NIJB en werkt nauw samen met bestaande clubs in de regio. De clubs vormen de basis van de piramide.

Alle spelers binnen het RTC blijven lid van hun vereniging en spelen wedstrijden met hun club teams.

Een groot deel van de spelers actief binnen het RTC zijn ook onderdeel van de nationale talenten selecties c.q. nationale teams waarvoor aparte trainingen, wedstrijden en toernooien georganiseerd worden door de NIJB.

Instroom RTC

Het RTC biedt in het seizoen 2015-2016 plaats aan maximaal 20 spelers en 2 goalies.

Spelers kunnen via het scoutings programma van de NIJB in aanmerking te komen voor deelname aan het RTC. Daarnaast kunnen spelers zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Iedere aanmelding wordt behandeld door de instroomcommissie. De commissie wordt voorgezeten door de operationeel manager. De commissie bestaat naast de voorzitter uit een technisch adviseur van de NIJB en één van de trainers van het RTC.

Indien een aanmelding gehonoreerd wordt vindt een intake gesprek plaats met ouders en speler. 

Bewaking technische ontwikkeling

Spelers actief binnen het RTC worden gevolgd middels het spelers volg systeem. Iedere speler wordt gedurende het winterseizoen twee keer beoordeeld en één keer in het zomerseizoen. Iedere beoordeling wordt besproken met ouders en/of speler. Parallel aan de beoordeling worden ook internationaal erkende testen uitgevoerd t.a.v. technische vaardigheden.

Beoordeling & Evaluatie

De beoordeling wordt onafhankelijk gedaan door drie verschillende beoordelaars. Deze komen na de individuele beoordeling tot een eindrapport. Het eindrapport bestaat uit de volgende onderdelen: Algemene gegevens, Aanwezigheids statistieken, Test resultaten en rapport cijfers.

Rapportcijfers zijn verdeeld in:

  • Soul

  • Strenght and Stamina

  • Skills

  • Sence

Voor ieder onderdeel kan een cijfer behaald worden van 1 tot en met 10. Naast het rapportcijfer wordt ook een cijfer gegeven voor de gemaakte progressie en wordt een korte motivatie gegeven waarin aandachtspunten worden benoemd. In de totstandkoming van het gemiddelde cijfer tellen ijshockey specifieke onderdelen dubbel en overige onderdelen enkel.

Naast de evaluatie van de sportprestaties vindt ook een evaluatie plaats van de schoolprestaties van spelers. Dit gebeurd tijdens het maandelijks overleg tussen het RTC en de scholen.

Na iedere beoordeling en eindrapportage wordt het rapport besproken met ouders en/of spelers in een 10 minuten gesprek. 10 minuten gesprekken worden gehouden door de trainer en worden indien wenselijk bijgewoond door de operationeel manager.

In het 10 minuten gesprek worden naast de technische ontwikkeling ook de “soft skills” geëvalueerd en kunnen ouders en/of spelers hun wensen en op- en aanmerkingen ten aanzien van trainers kenbaar maken. Van ieder 10 minuten gesprek wordt een kort verslag gemaakt.

Uitstroom RTC

Indien tijdens de beoordeling en evaluatie blijkt dat een speler de opleiding van het RTC niet langer kan volgen volgt een exit gesprek met ouders en speler. Spelers die het RTC verlaten worden gedurende de eerste drie maanden na het verlaten van het RTC nog wel begeleid in de overgang van topsport naar regulier sporten.